Podział  przydzielonych środków  przez ARR  na projekt „zakup pszczół” i projekt „zakup leków”


Leki - refundacja 100% ceny netto – 134.217,50 zł - wartość środków brutto – 144.954,90 zł

Pszczoły- refundacja do 70% ceny netto - 78.440,00 zł wartość środków brutto - 121.021,71 zł

Podatek VAT przy zakupie leków oraz pszczół wynosi 8 %

Przyznane środki na zakup pszczół są sumą kwot przyznanych na zakup odkładów i matek pszczelich.

A/ Ustala się, że Koło decyduje o podziale przyznanej kwoty na zakup matek i odkładów

B/ Dokonano podziału środków z projektów /leki i pszczoły/ na Koła, w zależności od ilości posiadanych rodzin pszczelich na dzień 30.09.2012 r, przyjmując stawkę refundacji, oraz stawkę brutto na 1 rodzinę pszczelą:

  refundacja na 1 rodzinę - pszczoły - 4,15 zł - brutto - 6,40 zł

  wysokość refundacji leków - 7,10 zł/rodzina / 134.217,50 zł : 18.906 rodzin/

 

lp

Koło

Stan rodzin na 30.09.

2012

Leki

Pszczoły

Kwota refundacji

100 %

Wartość zakupu brutto

Kwota refundacji

70%

Wartość zakupu brutto

1

Bochnia

1.995

14.165,-

15.302,-

8.279,-

12.768,-

2

Borzęcin

419

2.975,-

3.214,-

1.739,-

2.682,-

3

Brzesko

1.417

10.061,-

10.868,-

5.881,-

9.069,-

4

Ciężkowice

636

4.516,-

4.878,-

2.639,-

4.070,-

5

Dąbrowa Tarn.

1.158

8.222,-

8.882,-

4.806,-

7.411,-

6

Dębno

497

3.529,-

3.812,-

2.063,-

3.181,-

7

Iwkowa

226

1.605,-

1.733,-

938,-

1.446,-

8

Lipnica

474

3.365,-

3.636,-

1.967,-

3.034,-

9

Lisia Góra

360

2.256,-

2.761,-

1.494,-

2.304,-

10

Nowy Wiśnicz

140

994,-

1.074,-

582,-

896,-

11

Pleśna

337

2.393,-

2.585,-

1.399,-

2.157,-

12

Ryglice

352

2.499,-

2.700,-

1.461,-

2.253,-

13

Skrzyszów -Szynwałd

612

4.345,-

4.694,-

2.540,-

3.917,-

14

Szczucin

784

5.566,-

6.013,-

3.254,-

5.018,-

15

Szczurowa

275

1.953,-

2.109,-

1.141,-

1.760,-

16

Tarnów Bartnik

602

4.274,-

4.617,-

2.498,-

3.853,-

17

Tarnów Sródm.

1.287

9.138,-

9.871,-

5.341,-

8.237,-

18

Tuchów

2.442

17.338,-

18.730,-

10.134,-

15.629,-

19

Wierzchosławice

599

4.253,-

4.594,-

2.486,-

3.834,-

20

Wojnicz

901

6.397,-

6.911,-

3.739,-

5.766,-

21

Wola Rzędzińska

1.985

14.094,-

15.225,-

8.238,-

12.704,-

22

Zalasowa

214

1.519,-

1.641,-

888,-

1.370,-

23

Żabno

364

2.584,-

2.792,-

1.511,-

2.330,-

24

Żegocina

830

5.893,-

6.366,-

3.445,-

5.312,-

Razem

18.906

133.934,-

145.006,

78.463,-

121.022,-

 

C/ Wykaz producentów odkładów ujętych w projektach zatwierdzonych przez ARR oraz proponowane przez nich ceny:

Producenci odkładów :

1. Zygmunt Grzeszczuk – matki linii  car. Prima i Dobra      -   cena odkładu  - 150,-zł brutto

2.Stanisław Wojtarowicz -    „       „    car. Aga3, Dobra, GR1-    „         „       -  150,-zł    „

3.Andrzej Sowa  -            -    „       „    car. Alpejka, Nieska    -    „          „       -  200,-zł    „

4.Łukasz Kaźmierczyk    -    „       „     car. Singer                   -    „          „       -  180,-zł     „

5.Stefan Pławecki            -    „       „     car.GR, Dobra, Karpatka- „          „      -  150,-zł    „

6. Roman Kaleta              -    „       „     car. Prima, Dobra        -     „         „       -  150,-zł    „

7. Piotr Nasiadka             _    „       „     car. CJ10, CT46          -    „          „      -   170,-zł    „

8. P.H.Sądecki Bartnik    -    „        „     car. Dobra, Karpatka   -    „          „     -   150,-zł     „

9. GP Andrzej Adamek  -    „        „    car. SK, CJ10, Kortówka-  „        „      -   160,-zł   „

 

D/ Pszczelarz za odkład zakupiony w ramach projektu „Zakup pszczół” wpłaca kwotę 185,-zł. Refundacja w wysokości 70 % ceny netto /pomniejszona o 5% na koszty obsługi weterynaryjnej i administracyjnej będzie wynosiła 110,00 zł na każdą rodzinę. Pszczelarz tą refundację otrzyma do 15 X 2013 r.

 E/ Wykaz hodowców matek pszczelich ujętych w projekcie :

       Producenci matek ceny brutto:

                                                             nieunasienione,  użytkowe ,     reprodukcyjne

 1. Pasieka Hodowlana Czermin-          25,-             100,-usc                  250,-usc
 2. P.H.„Sądecki Bartnik” Stróże          18,-               40,-unc                 175,- usc
 3. P.H „Wojtuś”  K.i E. Flis – Breń     20,-           60,-unc,100,-usc.          –
 4. P.H.Zbigniew Postuła –Gliwice       18,-           50,-unp, 62,-unt.          –
 5. G.P.Andrzej Adamek  - N.Brzesko   18,-               55,-unc                    -
 6. P.H. Kocierzowy                                22,-              65,-usc                  185,-usc
 7. P.H Wojciech Pelczar                        20,-               60,-                          -
 8. Pasieka Gładys – Brzezinka                  -                    -                        150,-

 

Pszczelarze na matki będą wpłacać cenę obowiązującą w danej pasiece hodowlanej. Wysokość refundacji wzorem 2012 r. wynosić będzie dla pszczelarza 50% wartości brutto zakupionych matek.

F/ Wysokość refundacji leków - 7,10 zł/rodzina     / 134.217,50 zł : 18.906 rodzin/

  Pszczelarze w 2013 r korzystający z projektu “Zakup leków”  wpłacają pełną wartość brutto  kupowanych leków, tj:

1.      Apiwarol - 49 zł - opakowanie na 5 rodzin

2.      Biowar                - 59 zł - opakowanie na 5 rodzin

3.      Baywarol – 18 zł na rodzinę

 Zarząd przypomina pszczelarzom o zasadach realizacji projektów zgodnie z wymogami ARR:

    • Zakup leków oraz pszczół maksymalnie do wysokości wartości brutto przydzielonych środków dla Koła
    • Zakup leków przez pszczelarza nie może przekroczyć stanu rodzin w pasiece wykazanego na dzień 30.09.2012r
    • Zakup przez pszczelarza matek i odkładów / łącznie/ nie może przekroczyć wysokości 50 % stanu rodzin wykazanych na dzień  30.09.2012r


Termin wpłat na leki do 10 maja 2013 r.

Termin wpłat na odkłady do 20 maja 2013 r.

Wojnicz, dnia 14.04.2013r.