Sprawozdanie Prezesa z działalności Koła Pszczelarzy w Wojniczu w roku 2012.

 

              Ostatni rok można określić jako niekorzystny dla naszych pszczelarzy, podobnie jak rok 2011, z powodu dużych osypów rodzin pszczelich – przeważnie jako straty zimowe, około 20 %  i słaby rozwój rodzin w okresie wiosny, tj. w okresie kwitnienia sadów i mniszka lekarskiego (rodziny były zbyt słabe by zebrać miód towarowy).

              Rodziny doszły do siły dopiero w okresie kwitnienia akacji, ale w tym roku akacja kwitła słabo. Niekorzystnie kształtowała się również pogoda w okresie kwitnienia lipy, tj. pod koniec czerwca i na początku lipca (duża ilość dni z opadami). W naszych okolicach nie wystąpiła znacząca spadź  liściasta i brak jest spadzi iglastej. Korzystne warunki wystąpiły w jedynie w okresie kwitnienia nawłoci, ale nie wielka ilość pasiek naszych pszczelarzy korzysta z tych pożytków.

              Zbiory były bardzo niskie i średnio nie przekroczyły 5- 7 litrów od rodziny. Brak zbioru i robienie odkładów dla uzupełnienia strat zimowych zmusił pszczelarzy do dodatkowego dokarmiania wiosną, co wydatnie podniosło koszty utrzymania pasieki o 20% w stosunku do poprzednich lat.

 

              Koło Pszczelarzy w Wojniczu zrzeszało w 2012r. 42 członków, a ilość rodzin pszczelich u pszczelarzy zrzeszonych w kole wynosiła 895, co daje liczbę 21,3 rodzin przypadających na jednego pszczelarza w kole.

 

Struktura pasiek w kole Wojnicz  przedstawia się następująco:

a. pasieki do 10 rodzin – 20 tj. – 46,5 %

b. pasieki od 11do 20 rodzin – 6 tj.- 14,0 %

c. pasieki od 21do 30 rodzin –  9 tj.- 20,9 %

d. pasieki od 31do 40 rodzin – 4 tj.- 9,3 %

e. pasieki od 41do 50 rodzin –  2 tj.- 4,7 %

f. pasieki ponad 50  rodzin  –  2 tj. - 4,7 %

 

 

Odbyło się 5 zebrań ogólnych członków i 5 zebrań zarządu koła.

Pasieki. zostały ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej od użądleń.

Jak co rok, brano udział w pielgrzymce na Jasną Górę w Częstochowie – dnia 7 grudnia w Święto Patrona pszczelarzy Św. Ambrożego – 17 pszczelarzy.

 

                    Członkowie naszego koła brali udział w szkoleniach:

 

a)      konferencja pszczelarska w Karmiowicach w dniu 29.01.2012r. – 7 pszczelarzy.

b)      wycieczka na „Biesiadę Sądeckiego Bartnika” w pierwszą sobotę i niedziela lipca. – 17 pszczelarzy.

c)      trzydniowe szkolenie w Kamiennej organizowane przez PgZP, 16-18 marca – 10 pszczelarzy

d)     szkolenie na zebraniu kwietniowym w kole z tematyką pożytki pszczele i gospodarka pasieczna – 35 pszczelarzy.

 

              Pszczelarze naszego koła uczestniczyli w uroczystościach gminnych, kościelnych i w uroczystościach sąsiednich kół. Uczestniczyliśmy z pocztem sztandarowym w procesji Wielkanocnej, Święta 3-Maja, Odpustu Św. Wawrzyńca w Wojniczu, Święta Odzyskania Niepodległości Polski, Dożynkach Gminnych, Zjazdach sołtysów Małopolski, uroczystościach w Tuchowie oraz w 2 pogrzebach zmarłych pszczelarzy, tj: w pogrzebie Śp. Kazimierza Opioły, Śp. Aleksego Redźko.

              W Pocztach Sztandarowych uczestniczyli: Zenon Michałek, Adam Nitsch,  Stanisław Fior, Bolesław Nowak. Władysław Michałem. Piotr Kawa.

 

            Koło Pszczelarzy w Wojniczu systematycznie propaguje prenumeratę i organizuje czytelnictwo czasopism pszczelarskich. Dwóch pszczelarzy prowadzi stałą prenumeratę miesięcznika „Pszczelarstwo”,  a koło dodatkowo prowadziło całoroczną prenumeratę również 3 egzemplarzy  „Pszczelarz Polski” i 3 egzemplarze „Pszczelarstwo”, które są wypożyczane pszczelarzom naszego koła. Większość pszczelarzy naszego koła posiada własne biblioteczki domowe o tematyce  pszczelarskiej.

            W naszym kole 5 członków posiada ukończone studia rolnicze, 5 członków posiada tytuł „Mistrz Pszczelarz”, 20 członków ma ukończony podstawowy kurs pszczelarski.

            Z przedstawionej statystyki wynika, że członkowie koła pszczelarzy w Wojniczu mieli możliwości uczestnictwa w różnych formach doskonalenia w dziedzinie pszczelarskiej.

            Stefan Pławecki i Bolesław Nowak, z synem Mateuszem prowadzą stronę internetową naszego koła. Adres naszej strony –  http://pszczelarzewojnicz.eu.

 

            Trzech członków koła pełniło funkcję w władzach PgZP w Tarnowie tj:
Stefan Pławecki, członek zarządu PgZP,
Aldona Haraf, członek KR PgZP,
Zbigniew Mytnik, członek SK PgZP w Tarnowie.

 

            Zarząd koła w 2012r, rozprowadził dla pszczelarzy zrzeszonych i niezrzeszonych odpowiednią ilość Apiwarolu i Biowaru do walki z warrozą. 40 członków korzystało z leków na choroby pszczół rozprowadzonych przez koło, 2 pszczelarzy zaopatrzyło się w leki poza kołem.

            Rozprowadzono przydzielone 30 matek produkcyjnych i 39 odkładów, 4 pszczelarzy otrzymało dofinansowanie do zakupionego sprzętu pszczelarskiego. Zaopatrzeniem pszczelarzy w środki produkcji zajmował się wiceprezes Adam Nitsch. W tym roku jak i poprzednich PgZP nie załatwiał cukru na podkarmianie zimowe, pszczelarze zaopatrywali się sami. Pszczelarze jednak mogli zaopatrzyć się poprzez PgZP w paszę dla pszczół Apifood. Będziemy wnioskować do władz związkowych, aby załatwiły dla pszczelarzy dostawy cukru bez związków szkodliwych dla pszczół z wybranej cukrowni

            Członkowie naszego koła oprócz pracy w pasiece włączali się do prac na rzecz ochrony środowiska poprzez sadzenie drzew i krzewów. Wysadzono 172 drzew i krzewów, zasiano 4 pola z poplonami roślin miododajnych o powierzchni łącznej około 1,5 ha, nasadzeniami zajmował się sekretarz koła Józef Szczerba i wiceprezes Adam Nitsch.

            Zarząd starał się oszczędnie wydawać pieniądze koła i wiele wydatków członkowie pokrywali sami, jak wyjazdy do Tarnowa, rozmowy telefoniczne, kserowanie dokumentów na potrzeby koła. Koło zamyka 2012 rok z wysokim saldem budżecie.

            Zarząd koła kontynuował bardzo dobrą współprace z władzami gminy ,Dyrekcją ZSLiT w Wojniczu, Parafią w Wojniczu i wszystkimi kołami pszczelarskimi należącymi do PgZP. Współpraca ta przynosi wymierne korzyści dla członków. W poprzednich latach członkowie korzystali z dopłaty z UM do leków, w 2012 roku zapisano w budżecie Rady Sołeckiej Wojnicz kwotę 1000 zł na szkolenia i wycieczki szkoleniowe dla koła, oraz dopłatę do prenumeraty gazet na 2013r. Dyrekcja ZSLiT w Wojniczu udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia na zebrania. Korzystamy również z pomocy parafii w postaci ogłoszeń koła. Współpraca z Zarządem i biurem PgZP jest bardzo dobra i życzliwa.

            Dziękuję za współprace i świadczoną pomoc dla pszczelarzy w Wojniczu: Burmistrzowi Jackowi Kurkowi, Dyrektorowi ZSLiT Magdalenie Janus.  Prezesowi PgZP Leszkowi Bodzioch, kierownikowi biura PgZP  Stanisławowi Motyce, sołtysowi Wojnicza Adamowi Nitschowi i  dyrektorowi GOK Stefanowi Wełnie.

            Większość zadań członkowie zarządu zrealizowali solidnie, za co serdecznie dziękuję kolegom Adamowi Nitschowi, Józefowi Szczerbie, Bolesławowi Nowakowi, Oskarowi Ropelewskiemu, Zenonowi Michałkowi.

            W sprawozdaniu szczegółowo przedstawiłem realizowane zadania i udział poszczególnych członków w ich realizacji. Jest sukcesem, że duża grupa członków włącza się do prac koła i rozumie potrzebę aktywnego członkostwa. Tym członkom bardzo dziękuję i mam nadzieję, że w 2013 r lista tych członków będzie większa. Ponieważ poczet sztandarowy uczestniczy w dużej liczbie uroczystości, potrzebne są dodatkowe osoby do pocztu sztandarowego, zwłaszcza młodsi członkowie, gdyż członkowie starsi mają trudności z wystaniem na często długich uroczystościach.

 

            Kończąc sprawozdanie życzę zaproszonym gościom i wszystkim członkom koła dużo zdrowia i sukcesów w produkcji pasiecznej w 2013 roku.

dnia 10.02.2013r.

Prezes Koła Pszczelarzy Wojnicz.

Stefan Pławecki

 


Zdjęcia z pasieki prezesafragment pasieki i transportówek z produkowanymi odkładami